èìîø÷èéðâ ìì÷åçåú ÷ééîéí


תאריך פרסום: 18-05-2006
מיקום המשרה: תל אביב מרכז

ãøåùéí ñèåãðèéí . àðùé èìîø÷èéðéâ òí ðéñéåï áîëéøåú . 40 ù"ç ìùòä .

איש קשר: àøéä áðâìñ  |  טלפון: 050-5204372 |  פקס: 03-9090785