ãøåù òåæø ú÷öéáàé


תאריך פרסום: 17-05-2006
מיקום המשרה: תל אביב מרכז

ìîùøã éçñé öéáåø ãøåù òåæø ú÷öéáàé. àçøàé, øöéðé, ÷øéàééèéáé åáòì ëéùåøé ëúéáä åäúðñçåú îòåìéí. ÷åøåú çééí ìîééì: gamal_tik@walla.com

איש קשר: ìé  |