àéù îëéøåú ùèç ìì÷åçåú ÷ééîéí


תאריך פרסום: 16-05-2006
מיקום המשרה: הגליל והגולן

àðå çáøä äòåñ÷ú áùéøåú åùéå÷ ùì îòøëåú îéí ìîâæø äòéñ÷é åäôøèé îçôùéí àðùé îëéøåú ùèç ìòáåãä îåì ì÷åçåú ÷ééîéí áôâéùåú îúåàîåú

איש קשר: øåðï  |  טלפון: 0547-907907 |  פקס: 0577-948999