,úåëðéúï JAVA


תאריך פרסום: 16-05-2006
מיקום המשרה: תל אביב מרכז

úåëðéúï áòì ðéñéåï ùì 3 ùðéí áôéúåç ájava áñáéáú unix .ðéñéåï áòáåãä îåì oracle äúô÷éã ëåìì ôéúåç úîéëä åäãøëä .

איש קשר: îéëì  |  טלפון: 0528456439 |  פקס: 039656874