òåæøú áéú


תאריך פרסום: 16-05-2006
מיקום המשרה: יהודה ושומרון

îçôùéí òåæøú áéú ìôòí áùáåò áùòåú àçä"ö àå áéîé ùéùé, ìãéøú 3 çãøéí. áçåøä àçøàéú åøöéðéú áñáéáåú 4 ùòåú òáåãä ùëø 25 ù÷ìéí ìùòä. úåãä îøàù øåðï.

איש קשר: øåðï  |  טלפון: 0578104849 |